Effekten

търговски ефекти (търгуеми на борсата книжа)